NRS-Energi logo

Salgs- og leveringsbetingelser for NRS energi ApS

1. FORMÅL OG RÆKKEVIDDE

1.1 Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår for NRS energi ApS’, CVR-nr.: 42112089 (”Leverandøren”) levering af standard såvel som særligt tilvirkede produkter (”Produkter”) og konsulentydelser (”Serviceydelser”), herunder i form af rådgivning og konsulentbistand såvel som reparation og vedligehold af køleanlæg, som beskrevet i den mellem kunden (”Kunden”) og Leverandøren indgåede Aftale (”Aftalen”).

1.2 Nærværende betingelser (”Betingelser”) er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår med Leverandøren, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

2. YDELSERNES OMFANG

2.1 Leverandørens ydelse kan bestå i levering af Produkter samt Serviceydelser, hvis nærmere indhold og omfang er beskrevet i den mellem parterne indgåede Aftale. Aftalen kan eksempelvis bestå af en ordrebekræftelse og evt. en opgavebeskrivelse.

2.2 Leverandøren kan til hver en tid vælge at lade opgaven udføre af underleverandører. Dette fratager dog ikke Leverandøren forpligtelserne i henhold til Betingelserne eller Aftalen.

3. TILBUD OG ACCEPT

3.1 Konkrete tilbud fra Leverandøren er gældende 30 dage fra tilbudsdatoen. Et tilbud skal accepteres skriftligt af Kunden og er først bindende for Leverandøren, når Leverandøren skriftligt har bekræftet ordren.

4. ANNULLERING

4.1 Et tilbud/ordrebekræftelse vedrørende Produkter, som ikke findes på eget lager, er altid afgivet med forbehold for, at de pågældende Produkter kan fremskaffes til markedspris. Kan Produkterne ikke skaffes, kan Leverandøren uden at ifalde ansvar af nogen art annullere tilbuddet/ordrebekræftelsen for disse Produkter. Det påhviler Leverandøren omgående at meddele Kunden, at de pågældende Produkter ikke kan skaffes lige så snart Leverandøren bliver vidende herom.

4.2 Kunden er alene efter Leverandørens skriftlige samtykke hertil berettiget til at annullere leverancer bestående af Produkter og/eller Serviceydelser. Leverandøren er i den forbindelse berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr på 20 % af prisen for det bestilte, dog maksimalt DKK 50.000.

5. DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

5.1 Med leverancen af Produkter kan følge produktbeskrivelser, manualer og brugervejledninger i det omfang, sådant materiale måtte være udarbejdet af Leverandøren eller producenten. Såfremt det er en forudsætning for Kunden, at sådant materiale forefindes, skal Leverandøren gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med Kundens ordreafgivelse.

6. KUNDENS FORPLIGTELSER VED SERVICEYDELSER

6.1 Det er en forudsætning for Serviceydelsers udførelse:
– at Kunden gør konsulenterne og øvrige kontaktpersoner bekendt med den for opgavens løsning relevante information,
– at Kunden, såfremt arbejdet skal udføres hos Kunden, frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne forsynet med nødvendige faciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning,
– at Kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet, besvarer henvendelser og tildele ressourcer, således at Serviceydelserne kan leveres som aftalt,
– at Kunden i det omfang, det er nødvendigt for opgavens løsning, giver konsulenterne den fornødne adgang til Kundens faciliteter, installationer og dokumentation efter konsulenternes nærmere anvisning.

7. LEVERINGSTIDSPUNKT

7.1 Leverandøren tilstræber at overholde det i Aftalen aftalte leveringstidspunkt, og såfremt dette mod forventning ikke kan lade sig gøre, vil Leverandøren omgående meddele dette til Kunden og holde Kunden underrettet om evt. nyt forventet leveringstidspunkt. Kan leverings-tidspunktet ikke overholdes, vil Leverandøren forsøge at afbøde Kundens gener bedst muligt. Leverandøren påtager sig dog intet erstatningsansvar for eventuelle forsinkelser.

7.2 Såfremt leveringstidspunktet overskrides med mere end 30 dage, og forsinkelsen alene kan tilregnes Leverandøren eller forhold under Leverandørens kontrol, er Kunden berettiget til at ophæve Aftalen med rimeligt varsel ved skriftlig meddelelse herom til Leverandøren.

7.3 Medmindre andet er aftalt, anses levering af Produkter for sket, når Produkterne er udleveret/stillet til rådighed for Kunden fra Leverandørens lager (ab lager). For Serviceydelser anses levering for sket i takt med at Serviceydelserne leveres/er udført.

7.4 Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for transport/forsendelse, installation, implementering mv., medmindre andet aftales.

7.5 I de tilfælde, hvor Leverandøren efter aftale med Kunden skal medbringe Produkterne og udføre eksempelvis installationen af Produkterne, er leveringstidspunktet det tidspunkt, hvor Produkterne fysisk overgives til/stilles til rådighed for Kunden på det aftalte leveringssted.
7.6 For eventuelt installationsarbejde faktureres Kunden i henhold medgået tid til de til enhver tid gældende listepriser for Leverandøren, medmindre andet er aftales.

7.7 Leverandøren kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten af Produkter gennemført.

8. RISIKOENS OVERGANG

8.1 Risikoen for Produkter overgår til Kunden på leveringstidspunktet.

9. PRISER OG FAKTURERING

9.1 Generelt Alle priser er i danske kr. eksklusive moms, offentlige afgifter og andre eventuelle pålagte skatter, miljøbidrag, fragt mv., medmindre andet er anført. Alle tilbud og priser afgives med forudsætning for stabile råvare- og indkøbspriser. I tilfælde af væsentlige udsving i en eller flere råvare- eller indkøbspriser, forbeholder Leverandøren sig retten til med 14 dages varsel at regulere enhver pris ifølge et tilbud, Betingelserne og/eller en Aftale med et sådant prisudsving. Et udsving i råvare- eller indkøbspriser, der medfører øget omkostninger på 5 % eller mere for leverandøren, anses altid for et væsentligt udsving, som berettiger til prisregulering.

9.2 Produkter Den aftalte pris for bestilte Produkter fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale.
Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for Produkter, når levering er sket. Det kan dog af Aftalen fremgå, at Leverandøren er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling.

9.3 Serviceydelser Det estimerede omfang af de aftalte Serviceydelser fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale. Uanset dette faktureres Kunden dog altid i henhold til Leverandørens faktiske tidsforbrug på den pågældende opgave, medmindre det fremgår af Aftalen, at der er tale om fast pris. Som udgangspunkt faktureres for hver påbegyndt time. Det kan dog af Aftalen fremgå, at Leverandøren er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling. Det aftalte vederlag for Leverandørens Serviceydelser kan være baseret på en timepris eller dagspris (herunder for overtidsarbejde, transport, forplejning og udlæg), hvis størrelse fremgår af Leverandørens generelle listepriser. Såfremt der er aftalt særlige timepriser mv. fremgår sådanne af Aftalen. Timepriser mv. kan til hver en tid for fremtiden reguleres af Leverandøren med en 2 ugers varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt Kunden ønsker arbejde udført uden for den normale arbejdstid (mandag til torsdag fra kl. 8.30 til 16.30 og fredag kl. 8:30 til 15:00), faktureres for overtidsarbejde med en sats på den aftalte timepris med et tillæg på 100 %. Konsulenternes omkostninger til transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse faktureres særskilt i henhold til statens takster eller svarende til de faktiske udgifter, ifølge dokumentation. Konsulenters transporttid faktureres med 50 % af den aftalte konsulenttimepris. I det omfang transporttiden ligger uden for normal arbejdstid dog med 100 %. Leverandøren er berettiget til at fakturerer Kunden dels ved levering af de respektive Serviceydelser, dels løbende ved udgangen af hver kalendermåned samt når opgaven afsluttes. Dersom Kundens forhold betyder, at den aftalte Serviceydelse ikke har kunnet leveres, faktureres Kunden det aftalte timetal med fradrag af Leverandørens eventuelle anden fakturering af den pågældende konsulent i samme periode.

10. BETALING

10.1 Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 14 dage efter fakturadato.

10.2 Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.

10.3 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve en morarente fra forfalds-tidspunktet med 1,5 % pr. påbegyndt måned med månedlige rentetilskrivninger regnet fra forfaldsdatoen.

10.4 Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, påkrav er afgivet, yderligere 4 dage er forløbet, og der fortsat ikke er sket betaling, er Leverandøren berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf, eller ved skriftlig meddelelse til Kunden, ophæve Aftalen helt eller delvist uden yderligere varsel, samt evt. andre indgåede aftaler med Kunden. Ophæver Leverandøren Aftalen, har Leverandøren ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

11. ANSVAR SAMT FEJL OG MANGLER

11.1 Kunden er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering.

11.2 For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Kunden straks reklamere skriftligt til Leverandøren efter, at fejlen er opdaget. For transport-skader skal der reklameres straks ved levering. Kunden skal angive og på forlangende vise,
hvordan fejlen ytrer sig. Leverandøren har kun ansvaret for fejl, som påberåbes inden 6 måneder fra leveringstidspunktet.

11.3 Er der fejl i det leverede, kan Leverandøren vælge enten at foretage omlevering eller efter-levering af det leverede, eller i stedet vil give Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen for det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse.

11.4 Såfremt Leverandøren vælger at afhjælpe en fejl, er Leverandøren forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver og for egen regning, at afhjælpe de påberåbte fejl ved det leverede.

11.5 Såfremt Leverandøren ikke afhjælper fejlen med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Kunden skriftligt give Leverandøren en endelig og rimelig frist for afhjælpning. Fristen skal som minimum udgøre 30 dage.

11.6 Er fejlen ikke afhjulpet ved fristens udløb, har Kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen, som modsvarer fejlens størrelse i forhold til en fejlfri ydelse. Er fejlen af væsentlig betydning for Kundens anvendelse af det leverede, har Kunden ret til efter fristens udløb at hæve Aftalen for så vidt angår det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse.

11.7 Leverandøren fraskriver sig ansvaret for programfejl i underleverandørers software, herunder software inkorporeret i Produkter, og Leverandøren vil på grund af manglende immaterielle rettigheder og adgang til kildekoden ikke kunne afhjælpe fejl i sådant software. For leveret software gælder det pågældende softwares licensbetingelser, og Kunden kan alene gøre de misligholdelsesbeføjelser, der fremgår af disse licensbetingelser, gældende, og de kan alene gøres gældende overfor den pågældende underleverandør/licensgiver. Ønsker Kunden at påberåbe sig fejl for så vidt angår software, kan fejlen påberåbes overfor Leverandøren, der videregiver fejlbeskrivelsen til underleverandøren. Leverandøren har intet ansvar for sådanne fejl eller at de kan afhjælpes. Afhjælper underleverandøren fejlen, videregiver Leverandøren straks disse oplysninger til Kunden evt. vedlagt patch, rettelsesfil, opdatering m.v. Kunden gøres dog opmærksom på, at afhjælpning af fejl i software kan være betinget af, at Kunden har indgået en service- eller opdateringsaftale e.l. med underleverandøren. Reklamerer kunden dog over væsentlige fejl inden for reklamationsperioden, jf. punkt 11.2, og er den væsentlige fejl
ikke afhjulpet inden rimelig tid herefter, kan Kunden hæve Aftalen for så vidt angår det fejlbehæftede software eller Produkter hvori softwaren indgår og er en nødvendighed.

11.8 Kunden kan, hvad angår øvrige leverede Produkter eller Serviceydelser, kun ophæve købet af disse, såfremt de indgår i en sådan sammenhæng med det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse, at de ikke kan fungere tilfredsstillende alene.

11.9 Såfremt der er tale om en løbende Serviceydelse, kan der alene ophæves for fremtiden.

11.10 Ophæver Kunden, har denne ret til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af Betingelserne.

11.11 Ovenstående udgør Kundens samlede misligholdelsesbeføjelser som følge af fejl i Produkter og/eller Serviceydelser.

11.12 Har Kunden reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som Leverandøren er ansvarlig for, skal Kunden erstatte de udgifter, Leverandøren måtte have haft i den sammenhæng. Har Leverandøren anvendt konsulenttimer på at undersøge en sådan fejl, der viser sig ikke at kunne gøres gældende overfor Leverandøren, er Leverandøren berettiget til at fakturere Kunden for medgået tid til de til enhver tid gældende listepriser hos Leverandøren.

11.13 Misligholder Kunden sine forpligtelser, er Kunden forpligtet til at erstatte Leverandørens tab efter dansk rets almindelige regler, herunder forgæves afholdte omkostninger og konsulent-timer.

11.14 Leverandøren er ansvarlig for, at de anvendte konsulenter til enhver tid lever op til en god faglig standard og er kvalificerede til at udføre de stillede opgaver.

11.15 Leverandøren kan på ingen måde gøres ansvarlig for:
– at det leverede ikke har den ønskede værdi for Kunden, at Kunden ikke opnår de ønskede resultater, eller at det leverede i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed, medmindre Leverandøren i Aftalen specifikt har påtaget sig ansvaret for et givent resultat,
– forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Betingelserne eller Aftalen,
– fejl opstået som følge af Kundens anvendelse af det leverede i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker det leveredes funktion,
– fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i det leverede, som ikke er sket i overensstemmelse med Leverandørens instruktioner,
– fejl opstået som følge af Kundens anlæg, konstruktioner, dimensioneringer, sikkerhedsforskrifter mv. samt fejl heri eller manglende overholdelse heraf,
– fejl opstået som følge af unormale eller ikke foreskrevne omgivelser/lokaliteter, herunder omgivelsestemperaturer,
– fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse, eller anvendelse af det leverede på en anden måde end foreskrevet, herunder ifølge eventuel udleveret dokumentation, eller ved forsømmelse fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side, eller ved andre omstændigheder, som ligger uden for Leverandørens kontrol,
– normal vedligeholdelse såsom justering, normal slitage, eller hvis anskaffelse af brugstilbehør eller forbrugsstoffer kræves,
– indskrænkninger i systemers funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af Kundens indlægning/indlæsning af programmel/software mv., som påvirker det af Leverandøren leverede,
– mindre eller undskyldelige rådgivningsfejl, samt rådgivningsfejl, der skyldes at Leverandøren ikke har modtaget alle relevante oplysninger for at kunne give en fuldstændig rådgivning.

11.16 Medmindre andet specifikt er skriftligt aftalt, påtager Leverandøren sig intet ansvar for overholdelse eller iagttagelse af en eller flere standarder, certificeringer, godkendelser mv. herunder bl.a. DS/EN-378 (Europæisk standard der foreskriver krav til sikkerhed for personer og genstande, giver vejledning i beskyttelse af miljøet og foreskriver procedurer for drift, vedligeholdelse og reparation af kølesystemer samt genvinding af kølemidler mv.).

12. PRODUKTANSVAR

12.1 Leverandøren er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende præceptive lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert u lovbestemt produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

12.2 Kunden er til enhver tid forpligtet til at søge et evt. produktansvar, der relaterer sig til Produkter, der stammer fra Leverandørens underleverandører, f.eks. Samsung eller Rivacold, direkte hos underleverandøren. Leverandøren kan alene inddrages i en sådan sag om produktansvar, hvis underleverandøren idømmes ansvar, men ikke kan honorere Kundens krav.

12.3 For tingskade er Leverandøren ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Produkter på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens Produktet er i Kundens eller tredjemands besiddelse, med mindre ufravigelige regler foreskriver andet. Leverandøren er yderligere ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller produkter, hvori Produkter indgår, med mindre ufravigelige regler foreskriver andet.

12.4 Hvis Leverandøren pålægges produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs, i den udstrækning som Leverandørens ansvar er begrænset efter Betingelserne.

12.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks skriftligt underrette den anden part herom. Parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Produktet. Det indbyrdes forhold mellem parterne i denne aftale skal dog afgøres i henhold til punkt 21 nedenfor, hvis Leverandøren begærer dette.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING

13.1 Leverandøren kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt avance, tab af data eller Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning, samt andet indirekte tab eller følge-skade.

13.2 I tilfælde af at Leverandøren ifalder erstatningsansvar uanset ovenstående, vil erstatningsansvaret altid være begrænset til den pågældende Aftales nettovederlag, dog maksimalt et beløb på DKK 50.000 pr. indgået Aftale.

14. FORCE MAJEURE

14.1 Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, længerevarende sygdom eller død hos nøglemedarbejdere, omfattende virus-, malware- eller anden form for hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.
14.2 Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt, samt løbende holde den anden part underrettet herom. Den anden part kan da kræve eventuelle tidsplaner udskudt og genforhandlet.

14.3 Uanset ovenstående kan enhver af parterne hæve Aftalen uden ansvar ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt Aftalens opfyldelse hindres af force majeure i mere end 6 måneder.

15. MARKEDSFØRING

15.1 Leverandøren er berettiget til at anvende Kunden som reference i markedsføringsmæssigt øjemed, medmindre andet aftales.

16. TAVSHEDSPLIGT

16.1 I forbindelse med opgavens udførelse vil begge parter kunne få adgang til fortrolige og interne informationer hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt og alene anvende dem til det formål de afgivet til. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

17. EJENDOMSFORBEHOLD

17.1 Alle ydelser er solgt med ejendomsforbehold. Ejendomsretten til det solgte overgår først endeligt fra Leverandøren til Kunden, når Leverandøren har modtaget fuld betaling herfor, jf. Aftalen.

17.2 Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligtiger Kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for det leverede, herunder at opbevare og vedligeholde det leverede forskriftsmæssigt, at holde det leverede brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke at foretage nogen form for ændringer i det leverede uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke.

17.3 Kunden forpligter sig til ikke uden Leverandørens forudgående samtykke at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det leverede indtil ejendomsretten er overgået til Kunden.

18. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

18.1 Produkter og Serviceydelser Enhver immateriel rettighed, herunder den fulde ophavsret, til Produkter og resultatet af de leverede Serviceydelser (herunder rapporter, dokumentation m.v.) tilkommer alene Leverandøren. Når intet andet er aftalt mellem parterne, erhverver Kunden ved fuld betaling af Leverandørens vederlag alene en uoverdragelig brugsret til de immaterielle rettigheder, herunder en brugsret til ophavsretligt beskyttet materiale, dokumentation m.v., der er udarbejdet af Leverandøren i forbindelse med levering af Produktets såvel som Serviceydelsens udførelse. Kunden har således alene ret til at bruge det leverede. Kunden erhverver ingen ret til at ændre, videreudvikle, foretage eksemplarfremstilling eller overdrage eksemplarer af Leverandørens immaterielle rettigheder til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren, bortset fra tilfælde hvor en sådan ret er tillagt Kunden i ufravigelige lovregler. Leverandøren har endvidere ret til at anvende den i forbindelse med arbejdets udførelse oparbejdede knowhow m.v. i andre sammenhænge.

18.2 Software Såfremt Kunden erhverver software, herunder inkorporeret i Produkter, erhverves kun de rettigheder – ofte alene en brugsret – på de vilkår, der fremgår af softwarens licensbetingelser. Kunden er bundet af og pligtig til at respektere Leverandørens og eventuelle underleverandørens til enhver tid gældende licensbetingelser, herunder at Kunden ofte alene erhverver en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til softwaren. Kunden er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med software, der er beskyttet af ophavsret.

19. OVERDRAGELSE

19.1 Leverandøren er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen uden Kundens samtykke hertil.
19.2 Kunden er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen efter Leverandørens forudgående skriftlige samtykke hertil.

20. ÆNDRINGER OG FORRANG

20.1 Enhver ændring af nærværende Betingelser eller Aftalen kan kun ske skriftligt enten ved udarbejdelse af en ny aftale eller ved et skriftligt og underskrevet tillæg til nærværende Betingelser eller Aftalen.
20.2 Ved uoverensstemmelse mellem nærværende Betingelser og Aftalen, har Aftalen forrang.

21. LOVVALG OG VÆRNETING

21.1 Betingelserne og Aftalen samt enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse hermed, skal være underlagt og fortolkes i henhold til dansk ret, med undtagelse af lovvalgsregler som måtte føre til anden lovgivning end dansk ret, med værneting ved Leverandørens til enhver tid værende hjemsted i første instans.

NRS energi ApS
Vejle, den 2. Marts 2021
Salgs- og leveringsbetingelser for NRS energis ApS
Rev. 2021.02.03

Skal vi kontakte dig i dag?

Udfyld blot formularen og vi giver dig et kald